Google Messages-ը շուտով թույլ կտա Ձեզ՝ պլանավորել հաղորդագրություններ

0
488

 -ի՝

-ը հրապարակել է հաղորդագրության պլանավորման հնարավորության 

  կամ   Դուք նաև կարող եք ընտրել կոնկրետ ամսաթիվ և ժամ՝ պլանավորման համար:

և՛ -ն ունեն հաղորդագրության պլանավորման հնարավորություն, այսպիսով հիանալի է տեսնել թե ինչպես է